Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Єлектронний підпис

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

13.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

01/1304

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

 

 

 

Глух Iгор Семенович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49019, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Ударникiв,27

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

13433137

5. Міжміський код та телефон, факс

0563703866 0563703866

6. Адреса електронної пошти

reagent@ukr.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://reagent.ua/o-kompanii.html

 

13.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.04.2020

звільнено

Генеральний директор

Глух Iгор Семенович

0

Зміст інформації:

У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень, загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Реагент» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 11.04.2020 р.) звiльнити з 11.04.2020р.з посади Генерального Директора Товариства Глуха Iгоря Семеновича. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «Реагент».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Особа перебувала на посадi Генерального Директора Товариства з 02.05.2019 р.

11.04.2020

звільнено

Ревiзор

Падалко Ганна Михайлiвна

0.142857

Зміст інформації:

У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень, загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Реагент» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 11.04.2020 р.) звiльнити з 11.04.2020 р.з посади Ревiзора Падалко Ганну Михайлiвну. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа володiє часткою 0,142857% у статутному капiталi ПрАТ «Реагент».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Особа перебувала на посадi Ревiзора з 25.04.2019 р.

11.04.2020

призначено

Генеральний директор

Глух Iгор Семенович

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Реагент" прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 11.04.2020 р.) призначити з 11.04.2020 р. на посаду генерального директора Глуха Iгора Семеновича.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ „Реагент”. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 02.05.2019 р. – генеральний директор ПрАТ «Реагент», .з 01.01.2014 р. – провiдний науковий спiвробiтник Тема № 4 Науково-дослiдного iнституту медико-бiологiчних проблем на умовах строкового трудового договору.
Строк, на який призначено особу - до 10.04.2021 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

11.04.2020

призначено

Ревiзор

Падалко Ганна Михайлiвна

0.142857

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Реагент" прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 11.04.2020 р.) призначити з 11.04.2020 р. на посаду Ревiзора Падалко Ганну Михайловну.
Посадова особа володiє часткою 0,142857% у статутному капiталi ПрАТ „Реагент”.
Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2014 р. – Ревiзор ПрАТ «Реагент».
Строк, на який призначено особу – до 10.04.2021 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

 Електронний підпис

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

13.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

02/1304

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

 

 

 

Глух Iгор Семенович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49019, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Ударникiв,27

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

13433137

5. Міжміський код та телефон, факс

0563703866 0563703866

6. Адреса електронної пошти

reagent@ukr.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://reagent.ua/o-kompanii.html

 

13.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

11.04.2020

5721

11442.4

49.998

Зміст інформації:

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийняте 11.04.2020 року рiчними загальними зборами акцiонерiв товариства. Попередньо схвалено укладення Товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю товариства згiдно iз статутом; придбання сировини,товарiв, робiт, послуг, отримання банкiвських кредитiв для власного виробництва; реалiзацiя товарiв та послуг власного виробництва), що вчинятимуться протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 5721,00 тис.грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 11442,4 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 49.998%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 700 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 688 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 688 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0.

Електронний підпис

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів підписане електронним підписом

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «РЕАГЕНТ»

 

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕАГЕНТ».

Місцезнаходження товариства: Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 27.  код ЄДРПОУ 13433137

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕАГЕНТ» (надалі – «Товариство») повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 11 квітня 2020 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27, кабінет дирекції.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах:  реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 11.04.2020 року з 09.30 год. до 9.55 год. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 07.04.2020 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

-    Головою Лічильної комісії – Хвесик Г.В.

-    Секретарем Лічильної комісії – Лисенко А.В.

1.2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

 

2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

-    Головою зборів –Біленець С.І.,

-    Секретарем зборів – Протащук С.І.

 

3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.

3.2. Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

3.3.Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

3.4. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.

3.5. Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.

3.6. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів,  керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 

4. Розгляд річного звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Прийняти звіт виконавчого органу Товариства до відома.

4.2. Роботу виконавчого органу Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.3. Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства.

 

5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1. Прийняти звіт Наглядової ради Товариства до відома.

5.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.3. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

 

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

6.1. Прийняти звіт Ревізора Товариства до відома.

6.2. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

6.3. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.

 

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2019 рік.

 

8. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2019 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2020 рік.

Проект рішення:

8.1 Затвердити наступний порядок  розподілу прибутку за 2019 рік: Із чистого прибутку Товариства за 2019 рік виплатити дивіденди за 2019 рік з розрахунку 300,00 (триста) грн. на одну акцію.

8.2 Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2019 р. залишити на 2020 рік.

8.3 Наглядовій раді скласти перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за 2019 рік, затвердити порядок та строк виплати дивідендів.

 

9. Відкликання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Відкликати пані Падалко Г.М. з посади Ревізора Товариства.

 

10. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

10.1 Обрати на посаду Ревізора Товариства пані Падалко Г.М. строком на 1 рік.

 

11. Відкликання Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження  Генерального директора Товариства Глуха І.С.

 

12. Обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Генерального Директора Товариства строком на 1 рік.

 

13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством на протязі одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення:

Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 11.04.2020р. до 11.04.2021р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 25 відсотків активів Товариства за даними річної фінансової звітності:

-            правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 721 тис. грн.;

-            правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати  5 721 тис. грн.;

-            правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 060  тис. грн.

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» http://reagent.ua/

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Із документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: у робочі дні, з 9-00 до 16-00, за місцезнаходженням  Товариства: Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 27. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  генеральний директор Глух І.С. Телефон для довідок:+38056-3703866

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 10 березня 2020 р., загальна кількість акцій складає 700 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 700  штук.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

2019

2018

Усього активів

 11442,4

 10120,8

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 205,5

 302,8

Запаси

 4900,7

 4238,7

Сумарна дебіторська заборгованість

 2220,8

 1825,0

Гроші та їх еквіваленти

 4115,4

 3754,3

Власний капітал

9156,2

8357,5

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 207,9

 207,9

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 -

 -

Поточні зобов'язання і забезпечення

 2286,2

 1763,3

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 1400,6

 1906,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 700

 700

 

                                                                                                                             Наглядова Рада

 Повідомлення про інформацію підписане електронним підписом

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

25.04.2019

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

56

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора

 

 

 

Протащук Сергiй Iванович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49019, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Ударникiв,27

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

13433137

5. Міжміський код та телефон, факс

0563703866 0563703866

6. Адреса електронної пошти

reagent@ukr.net

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://reagent.ua/o-kompanii.html

 

25.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2019

звільнено

Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора

Протащук Сергiй Iванович

 

42.7143

Зміст інформації:

У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень, загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Реагент» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 25.04.2019 р.) звiльнити з 01.05.2019 р.з посади тимчасово виконуючого обов’язки Генерального Директора Товариства Протащука Сергiя Iвановича.
Посадова особа володiє часткою 42,714285 % у статутному капiталi ПрАТ «Реагент». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Особа перебувала на посадi тимчасово виконуючого обов’язки Генерального Директора Товариства з 11.03.2019 р.

25.04.2019

звільнено

Ревiзор

Падалко Ганна Михайлiвна

 

0.142857

Зміст інформації:

У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень, загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Реагент» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 25.04.2019 р.) звiльнити з 25.04.2019 р.з посади Ревiзора Падалко Ганну Михайлiвну.
Посадова особа володiє часткою 0,142857% у статутному капiталi ПрАТ «Реагент». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа перебувала на посадi Ревiзора з 12.04.2018 р.

25.04.2019

звільнено

Член Наглядової Ради

Бiленець Тетяна Володимирiвна

 

0

Зміст інформації:

У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень, загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Реагент» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 25.04.2019 р.) звiльнити з 25.04.2019 р.з посади Член Наглядової Ради Бiленець Тетяну Володимирiвну.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «Реагент».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Особа перебувала на посадi Члена Наглядової Ради з 04.04.2016 р.

25.04.2019

звільнено

Член Наглядової Ради

Протащук Олена Петрiвна

 

0

Зміст інформації:

У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень, загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Реагент» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 25.04.2019 р.) звiльнити з 25.04.2019 р.з посади Член Наглядової Ради Протащук Олену Петрiвну.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «Реагент».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Особа перебувала на посадi Члена Наглядової Ради з 04.04.2016 р.

25.04.2019

звільнено

Голова Наглядової Ради

Голунов Сергiй Герасимович

 

0

Зміст інформації:

У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень, загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Реагент» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 25.04.2019 р.) звiльнити з 25.04.2019 р.з посади Голови Наглядової Ради Голунова Сергiя Герасимовича.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «Реагент».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Особа перебувала на посадi Члена Наглядової Ради з 04.04.2016 р.

25.04.2019

призначено

Генеральний директор

Глух Iгор Семенович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Реагент" прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 25.04.2019 р.) призначити з 02.05.2019 р. на посаду генерального директора Глуха Iгора Семеновича.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ „Реагент”.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.01.2014 р. – провiдний науковий спiвробiтник Тема № 4 Науково-дослiдного iнституту медико-бiологiчних проблем на умовах строкового трудового договору.
Строк, на який призначено особу - до 01.05.2020 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

25.04.2019

призначено

Ревiзор

Падалко Ганна Михайлiвна

 

0.142857

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Реагент" прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 25.04.2019 р.) призначити з 25.04.2019 р. на посаду Ревiзора Падалко Ганну Михайловну.
Посадова особа володiє часткою 0,142857% у статутному капiталi ПрАТ „Реагент”.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2014 р. – Ревiзор ПрАТ «Реагент».
Строк, на який призначено особу – до 24.04.2020 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

25.04.2019

призначено

Член Наглядової Ради

Бiленець Тетяна Володимирiвна

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Реагент" прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 25.04.2019 р.) призначити з 25.04.2019 р. на посаду Члена Наглядової Ради Бiленець Тетяну Володимирiвну.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ „Реагент”.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2014 р. – Член Наглядової Ради ПрАТ «Реагент». Строк, на який призначено особу – до 24.04.2022 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа е незалежним директором, не е представником акцiонера або групи акцiонерiв.

25.04.2019

призначено

Член Наглядової Ради

Протащук Олена Петрiвна

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Реагент" прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 25.04.2019 р.) призначити з 25.04.2019 р. на посаду Члена Наглядової Ради Протащук Олену Петрiвну.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ „Реагент”. попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2014 р. – Член Наглядової Ради ПрАТ «Реагент».
Строк, на який призначено особу – до 24.04.2022 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа е незалежним директором, не е представником акцiонера або групи акцiонерiв.

25.04.2019

призначено

Голова Наглядової Ради

Голунов Сергiй Герасимович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Реагент" прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 25.04.2019 р.) призначити з 25.04.2019 р. на посаду Голови Наглядової Ради Голунова Сергiя Герасимовича.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ „Реагент”.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2014 р. – Голова Наглядової Ради ПрАТ «Реагент».
Строк, на який призначено особу – до 24.04.2022 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа е незалежним директором, не е представником акцiонера або групи акцiонерiв.

 

                                                                                       

Дирекція Товариства повідомляє, що на 19 квітня 2019 року складено реєстр акціонерів, які мають право участі в загальних зборах акціонерів 25 квітня 2019 року та кількість голосуючих на зборах акцій. Загальна кількість акцій 700 простих іменних акцій. Згідно з цим реєстром право участі в загальних зборах акціонерів 25 квітня мають право 7 акціонерів та 700 голосуючих простих іменних акцій.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік підписана електронним підписом

      Додаток 38

                                                                                                                              до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                              цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

 

 

              22.04.2019

             (дата реєстрації емітентом
                  електронного документа)

 

               № 01/2204

                  вихідний реєстраційний
                  номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

 

Виконуючий обов'язки генерального директора

 

 

 

Протащук С.I.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

13433137

4. Місцезнаходження емітента

49019 Днiпропетровська область д/н м. Днiпро вул. Ударникiв,27

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0563703866 0563703866

6. Адреса електронної пошти

reagent@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

.  .   

 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://reagent.ua/o-kompanii.html

 

22.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

 

5. Інформація про рейтингове агентство.

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

 

7. Судові справи емітента.

 

8. Штрафні санкції емітента.

 

9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

26. Інформація вчинення значних правочинів.

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

 

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

 

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

41. Основні відомості про ФОН.

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

45. Правила ФОН.

 

46. Примітки.

X

 

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 Серiя А01 №061441

3. Дата проведення державної реєстрації

 21.11.1991

4. Територія (область)

 Днiпропетровська область

5. Статутний капітал (грн.)

 207900.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

42

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

20.59

 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н. в. i. у.

 46.46

 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами

 21.20

 ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ

 

 

 

10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 КБ ПАТ ПРИВАТБАНК

2) МФО банку

 305299

3) Поточний рахунок

 26000050212131

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 КБ ПАТ ПРИВАТБАНК

5) МФО банку

 305299

6) Поточний рахунок

 26007050271302

 

 

18. Опис бізнесу

 

 

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 42 особи. Середня чисельність позаштатних працівників: не має. Осіб, які працюють за сумісництвом: не має. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): не має.

Фонд оплати праці: 3118396,20 грн. за рік.

Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 13,3% за рік.

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

Емітент  не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Будь-яких пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Облікова політика підприємства будується з використанням наступних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності:

-     автономність;

-     обачність (обережність);

-     повне висвітлення (відображення);

-     послідовність;

-     безперервність;

-     нарахування і відповідність доходів і витрат;

-     превалювання (перевага) сутності над формою;

-     історична (фактична) собівартість;

-     єдиний грошовий вимірник;

-     періодичність.

. Облікову політику застосовувати таким чином, щоб фінансові звіти повністю узгоджувались з вимогами Закону про бухоблік та кожного конкретного П(С)БО. Застосовувати перед усім ті підходи та методи для ведення бухобліку і надання інформації в фінансових звітах, які передбачені П(С)БО і найбільш адаптовані до діяльності підприємства.

. Згідно з П(С)БО 1 ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів (крім Звіту про рух грошових коштів) проводити згідно принципу нарахування так, щоб результати операцій та інших подій відображались в облікових регістрах і фінансових звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли підприємство отримує чи сплачує кошти.

. Доходи в Звіті про прибутки та збитки відображати в тому періоді, коли вони були зароблені, а витрати - на основі відповідності цим доходам, що забезпечить визначення фінансового результату звітного періоду співставленням доходів звітного періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів.

. При складанні фінансових звітів визначити величину суттєвості статті в розмірі 1 тис. грн.

. Використовувати на Підприємстві автоматизовану форму ведення обліку із застосуванням бухгалтерської програми "1С:Бухгалтерія".

 

. Основні засоби.

 

Для цілей бухгалтерського та податкового обліку основні засоби класифікувати за такими групами:

1. Основні засоби

-     Земельні ділянки.

-     Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом будівлі, споруди, передавальні пристрої.

-     Будівлі, споруди, передавальні пристрої.

-     Машини та обладнання

з них:

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визначаються роялті, та/або програм, які визначаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 6000 гривень:

-     Транспортні засоби.

-     Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

-     Тварини.

-     Багаторічні насадження.

-     Інші основні засоби.

-     Бібліотечні фонди.

-     Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА).

-     Тимчасові (нетитульні) споруди.

-     Природні ресурси.

-     Інвентарна тара.

-     Предмети прокату.

-     Інші необоротні матеріальні активи.

. До основних засобів відносити матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість яких перевищує 6000 гривень.

. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) відносити матеріальні цінності, що призначаються для використання у господарській діяльності протягом періоду, який більше одного року з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких не перевищує 6000 гривень.

. Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснювати прямолінійним методом із застосуванням мінімально допустимих строків корисного використання, встановлених для кожного об'єкта основних засобів, зокрема:

-     будівлі -20 років;

-     споруди -  15 років;

-     передавальні пристрої -10 років;

-     машини та обладнання -  5 років;

-     транспортні засоби -  5 років;

-     комп'ютерне обладнання -  3 років;

-     інструменти, прилади, інвентар, меблі -  4 років;

-     інші основні засоби -  12 років;

. Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів не розраховувати і з метою амортизації прийняти рівною нулю.

. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості.

 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Основні види продукції, які виробляє емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: виробництва виробів медичного призначення та тест-систем для біохімічних досліджень, забезпечення медичних і ветеринарних лабораторій витратними матеріалами та обладнанням. а також виробництва ветеринарних препаратів та ювелірних виробів.

Сума виручки, 16139,3 тис.грн.

Єкспорту продукціі за межи України не було

 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

Основних придбань або вiдчужень активiв, якi б могли суттєво вплинути на дiяльнiсть пiдприємства протягом останнiх рокiв не було.

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Основні засоби утримуються з метою використання їх у процесі надання послуг та для здавання їх в оренду іншим особам, а також для здійснення адміністративних послуг. Очікуваний строк корисного використання (експлуатації) необоротних активів більше одного року. Необорні активі на підприємстві представлені основними засобами виробничого призначення. В бухгалтерському обліку і звітності інформація про основні засоби та інші необоротні активи розкрита у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Облік операцій пов'язаннях з орендою основних засобів відповідають вимогам визначених у П(С)БО 14 "Оренда". Аналітичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів ведеться за їх групами та окремими об'єктами. Синтетичний облік основних засобів ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" у журналі ордері № 4. Необоротні активи відображаються в бухгалтерському обліку за первісною і переоціненою вартістю. Інвентаризація основних засобів здійснювалася на підставі наказу генерального директора Товариства "Про інвентаризацію активів та зобов'язань". Нарахування амортизації на основні засоби здійснювалося протягом терміну їх корисного використання. Згідно з обліковою політикою підприємством застосовуються норми і методи нарахування амортизації передбачені податковим законодавством.

Місцезнаходження основних засобів - за місцезнаходженням емітента. м.Дніпро, вул..Ударників, буд. 27

:  Товариство арендує у фiзичних осiб офiснi виробничi та складскi примiщення загальною плащаю  1531,8. У товариства вiдсутня iнформацiя щодо загальної вартостi арендованих основних засобiв. В балансi данi основнi засоби не показуються.Термiни використання ОЗ (за основними групами): машини та обладнання-3 роки, МНМА -1 рiк. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв -1391,3 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 21.8%. Ступiнь використання основних засобiв 78.2%. Сума нарахованого зносу за рiк – 127.8 тис. грн. Сума нарахованого усього – 1088.5тис.грн. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було, закрема формування ремонтного фонду на орендоване майно.

На думку Товариства, єкологічні питання не позначаються на використанні активів.

Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Основною проблемою, що iстотно впливає на дiяльнiсть пiдприємства є економiчно-фiнансова криза в економiцi країни взагалi. На дiяльнiсть товариства досить суттєво впливають наступнi економiчнi, соцiальнi та технологiчнi фактори:

- поглиблення iнфляцiйних процесiв;

- зниження капiталоємностi грошових ресурсiв;

- витратна модель економiки, що викликає вiдсутнiсть прибутку, недостатнiсть коштiв для здiйснення капiталовкладень;

- нестабiльнiсть податкового законодавства.

- несвоєчаснi розрахунки за поставленi послуги.

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Товариство діє на підставі самофінансування та має достатньо робочого капіталу для поточних потреб. Фінансування діяльності емітента здійснюється за власні кошти. Державних дотацій, кредитних ресурсів протягом звітнього періоду не отримувало, інвестиції відсутні. Можливі шляхи для покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів виробництва, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування Товариства як суб’єкта господарювання постійно приділяється увага ефективної виробничої діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

Виконуються договори, пов`язанi з постачанням продукції в медичні та ветеринарні лабораторіі. Укладено договори на загальну суму 4358,0 тис.грн.

 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

Важливою стратегiєю пiдприємства на майбутнiй рiк є збереження iснуючих контрагентiв i залучення нових, збереження колективу працiвникiв пiдприємства, збереженя темпiв реалiзацiї послуг на рiвнi 2018 року.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Товариство не має планiв стосовно дослiджень та розробок.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Iншої iнформацiї, що передбачена для розкриття та яка може бути iнстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

Iнша iнформацiя: на вимогу потенцiйного iнвестора.

 

 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління

 

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальні збори акціонерів

Акціонери

Особи-власники акцій емітента

Дирекція

Генеральний директор та його заступники

Генеральний директор Матвієнко Сергій Анатолійович, заступник генерального директора Біленець Сергій Іванович, заступник генерального директора Падалко Анатолій Степанович, заступник генерального директора Протащук Сергій Іванович

Наглядова рада

Голова та члени Наглядової рада

Голова Наглядової ради Голунов Сергій Герасимович

Члени Наглядової ради: Біленець Тетяна Володимирівна, Протащук Олена Петрівна

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шрамко Олена Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1959

5) Освіта**

Вища (ДГУ)

6) Стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПрАТ "РЕАГЕНТ"

13433137

головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.08.1995 на безстроковий термiн

9) Опис    Посадова особа непогащеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.

Загальний стаж роботи 27 років.

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:

Головний бухгалтер ПрАТ РЕАГЕНТ.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На інших підприємствах посад не обіймає.

 

 

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1962

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПрАТ "РЕАГЕНТ"

13433137

генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2018 на  один рiк

9) Опис    Посадова особа непогащеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.

Загальний стаж роботи 26 років.

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:

Генеральний директор ПрАТ РЕАГЕНТ.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На інших підприємствах посад не обіймає.

 

 

1) Посада

Заступник  директора по науцi

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Протащук Сергiй Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1959

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПрАТ "РЕАГЕНТ"

13433137

Заступник генерального  директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2013 на безстроковий термiн

9) Опис    Посадова особа непогащеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.

Загальний стаж роботи 37 років.

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:

Заступник генерального директора ПрАТ РЕАГЕНТ.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На інших підприємствах посад не обіймає.

 

 

 

1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Падалко Ганна Михайлiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1951

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

 

 

пенсіонерка

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2018 на один рiк

9) Опис    Посадова особа непогащеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Заробітну плату в ПрАТ РЕАГЕНТ не отримує.

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.

Загальний стаж роботи 40 років.

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:

Протягом останніх п'яти років на пенсії. Не працює

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На інших підприємствах посад не обіймає.

 

 

1) Посада

Заступник директора

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiленець Сергiй Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1955

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПрАТ "РЕАГЕНТ"

13433137

Заступник генерального директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2013 на безстроковий термiн

9) Опис    Посадова особа непогащеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.

Загальний стаж роботи 42 років.

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:

Заступник генерального директора ПрАТ РЕАГЕНТ.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На інших підприємствах посад не обіймає.

 

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Протащук Олена Петрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1959

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

 

 

пенсіонерка

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на три роки

9) Опис    Посадова особа непогащеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа не є акціонером товариства, представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором.

Заробітну плату в ПрАТ РЕАГЕНТ не отримує.

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.

Загальний стаж роботи 32 років.

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:

Протягом останніх п'яти років на пенсії. Не працює

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На інших підприємствах посад не обіймає.

 

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiленець Тетяна Володимирiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1958

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

 

 

пенвіонерка

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на три роки

9) Опис    Посадова особа непогащеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа не є акціонером товариства, представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором.

Заробітну плату в ПрАТ РЕАГЕНТ не отримує.

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.

Загальний стаж роботи 33 років.

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:

Протягом останніх п'яти років на пенсії. Не працює

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На інших підприємствах посад не обіймає.

 

 

1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голунов Сергiй Герасимович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1958

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ТОВ НПП Біолер

38873237

головний інженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на три роки

9) Опис    Посадова особа непогащеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа не є акціонером товариства, представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором.

Заробітну плату в ПрАТ РЕАГЕНТ не отримує.

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.

Загальний стаж роботи 33 років.

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:

головний інженер ТОВ НПП Біолер, 38873237, вул. Степна, буд. 1А, с.Новоалександрівка, Дніпровський район, Дніпропетровська обл

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На інших підприємствах посад не обіймає.

 

 

 

1) Посада

Заступник директора

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Падалко Анатолій Степанович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1952

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПрАТ РЕАГЕНТ

13433137

заступник генерального директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2013 на безстроковий термiн

9) Опис    Посадова особа непогащеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.

Загальний стаж роботи 45 років.

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:

Заступник генерального директора ПрАТ РЕАГЕНТ.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На інших підприємствах посад не обіймає.

 

 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

 

  Привілейовані

іменні

 

1

2

3

4

5

6

7

Головний бухгалтер

Шрамко Олена Миколаївна

 

0

0

0

0

Генеральний директор

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

 

0

0

0

0

Заступник  директора по науцi

Протащук Сергiй Iванович

 

299

42.71428571429

299

0

Ревiзор

Падалко Ганна Михайлiвна

 

1

0.14285714286

1

0

Заступник директора

Бiленець Сергiй Iванович

 

299

42.71428571429

299

0

Член наглядової ради

Протащук Олена Петрiвна

 

0

0

0

0

Член наглядової ради

Бiленець Тетяна Володимирiвна

 

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Голунов Сергiй Герасимович

 

0

0

0

0

Заступник директора

Падалко Анатолій Степанович

 

89

12.71428571429

89

0

Усього

688

98.28571428571

688

0

 

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

 

  0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Бiленець Сергiй Iванович

 42.714300000000

Падалко Анатолiй Степанович

 12.714300000000

Протащук Сергiй Iванович

 42.714300000000

Усього

 98.142900000000

 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

В 2019 році плануються заходи по збільшенню ефективності і стійкості виробництва, збільшенню продуктивності праці. Одними із основних заходів є удосконалення технології виробництва тест-систем для ветеринарних лабораторій, модернізація ділянки по виробництву фарб для біохімії.

 

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення успішної реалізації маркетингових програм тощо.

 

 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента.

Приватне акціонерне товариство "Реагент" організовано громадянами України згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" для виробництва виробів медичного призначення та тест-систем для біохімічних досліджень, забезпечення медичних і ветеринарних лабораторій витратними матеріалами та обладнанням. а також виробництва ветеринарних препаратів та ювелірних виробів.

Товариство має організаційно-правову форму акцiонерного товариства. Тип акцiонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрацiї. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здiйснює свою дiяльнiсть як юридична особа з дня його державної реєстрацiї.

Вже понад 28 років Приватне акціонерне товариство "Реагент" успішно працює на ринку виробів медичного призначення та виробництва ветеринарних препаратів, забезпечує роботою понад 40 робітників, технічних спеціалістів та менеджерів.

Постійно проводиться робота з оновлення асортименту продукції, вдосконалення технологічних ліній та процесів. За звітний рік на виробництво було поставлено 11 нових видів продукції. По 50 позиціям було оновлено дизайн.

У звiтному перiодi злиття, подiлу, приєднання, перетворення або видiлу у Товариствi не вiдбувалося.

 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

 

 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 40 % статутного капіталу пiдприємства. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду (капiталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку пiдприємства. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

Умови, в яких працює Товариство.

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому.

Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованості, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювала операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

 

Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. На діяльність  впливають наступні ризики:

"              Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

"              Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю.

"              ПРАТ "Реагент" використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

"              Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів).

"              Операційний ризик - ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснює постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків.

"              Юридичний ризик - ризик в процесі звичайної діяльності Товариства, яке залучено до судових розглядів.

 

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

 

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Реагент" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

 

 

 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРАТ "Реагент" на фондових біржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

 

 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 27.07.2014 року.

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

 

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

12.04.2018

Кворум зборів

98.285714

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

Порядок денний:

1.Обрання  лiчильної комiсiї та затвердження її складу.

2. Обрання головуючого та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв.

3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.

4.Звiт Дирекцiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.

5. Звiт та висновки Ревiзора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

6.Вiдкликання та обрання Ревiзора Товариства.

7.Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та рiшень Наглядової ради.

8.Вiдкликання та обрання членiв та голови Наглядової ради Товариства.

9.Затвердження порядку розподiлу прибутку, виплати дивiдендiв, покриття збиткiв Товариства за 2017р.

10.Вiдкликання та обрання Генерального директора Товариства.

11.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року.

 

За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: затвердити звiт дирекцiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017рiк, затвердити звi рiчний звiт та висновки Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк.  Запропоновано розподiлити чистий прибуток наступним чином: 210 тис. грн направити на виплату дивiдендiв з розрахунку 300 грн на одну акцiю. Прибуток оставити не розподiленим на  2018 рiк  Затвердили основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк.Вiдкликали та обрали генерального директора, також  вiдкликали та обрали Ревiзора Товариства, i вiдкликали та обрали членiв та голови Наглядової ради Товариства.

 

 

 

 

 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

X

 

Депозитарна установа

 

X

Інше

д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток    

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

 

Підняттям рук                                         

 

X

Інше

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :  

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

кількість членів наглядової ради - акціонерів

0

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

0

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень                   

 

X

З винагород

 

X

Інші (запишіть)                                       

комітетів не має

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

комітетів не має

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

комітетів не має

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так*

Ні*

Голунов Сергій Герасимович

Голова наглядової ради

 

X

Біленець Тетяна Володимирівна

Член наглядової ради

 

X

Протащук Олена Петрівна

Член наглядової ради

 

X

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

X

 

Відсутність конфлікту інтересів                       

 

X

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                               

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

д/н

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                         

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

д/н

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

08.02.2018 року, кворум 100%. Приймались рішення щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів (визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та порядок розсилки повідомлень, визначення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затвердження проекту (проектів) рішень з питань проекту порядку денного та форми і тексту бюлетенів для голосування, затвердження тексту повідомлення про річні загальні збори акціонерів та визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів, призначення Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів).

12.04.2018 року, кворум 100%. Приймалось рішення про дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за 2017 рік та порядок виплати дивідендів акціонерам

20.07.2018 року, кворум 100%. Приймалось рішення про виконання техніко-економічних показників за І півріччя 2018 року.

25.10.2018 року, кворум 100%. Приймалось рішення про підготовку виробничих потужностей для виробництва нових тест-систем для медичних лабораторій.

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

X

 

Інше                                    

д/н

 

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Генеральний директор Матвієнко Сергій Анатолійович

- керівництво роботою Товариства;

-  затвердження поточних планів діяльності Товариства i заходів для вирішення поставлених завдань;

- подання Загальним зборам акціонерів та Наглядової ради Товариства пропозицій з питань поліпшення діяльності Товариства;

- затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Товариства з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, а також з питань організації цієї діяльності, окрім внутрішніх документів Товариства затвердження, внесення змін, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства;

-  подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;

- затвердження, зміна, доповнення організаційної структури Товариства, штатного розкладу;

- прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до працівників Товариства заохочень  та дисциплінарних стягнень,  в межах, встановлених законом,  цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

- внесення пропозицій Наглядової ради Товариства про проведення  Зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом;

- організація скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства,  у випадках, передбачених законом та Статутом;

- забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

- призначення керівників філій та представництв Товариства;

- відкриття рахунків в банківських установах;

- вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

 

Опис

обраний на посаду 12.04.2018 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 1) строком на 1 рік.

Заступник генерального директора Біленець Сергій Іванович

Виробництво тест-систем та виробів медичного призначення

Опис

призначений на посаду 08.08.2003 року за наказом № 121\4 безстроково.

Заступник генерального директора Падалко Анатолій Степанович

Адміністративно-господарська робота

Опис

призначений на посаду 11.06.1995 року за наказом № 55\5 безстроково.

Заступник генерального директора Протащук Сергій Іванович

Наукова робота в Товаристві

Опис

призначений на посаду 01.06.2010 року за наказом № 76\1 безстроково.

 

 

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

 

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства. Порядок діяльності Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

 

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом ПРАТ "Реагент", який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Дирекція на чолі з Генеральним директором Товариства.

Згідно до пунктів 11.1., 11.3 Статуту Товариства Генеральний директор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів строком на один рік та  підзвітний  у  своїй  діяльності  Загальним  зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.  Генеральний директор Товариства самостійно визначає штатний розпис Товариства, склад та кількість членів Дирекції

Обрання Генерального директора Товариства здійснюється кумулятивним голосуванням  акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Протягом 2018 року відбулось 12 засідань Дирекції. Основні питання, по яким приймались рішення: підсумки виробничої діяльності; робота комерційної служби;  підготовка зборів акціонерів тощо

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні Ні

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

X

 

Положення про наглядову раду                          

 

X

Положення про виконавчий орган 

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

 

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

 

X

Положення про акції акціонерного товариства           

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку              

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Ні

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                 

 

X

Менше ніж раз на рік                                  

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

X

 

Виконавчий орган                      

 

X

Інше (зазначити)                                        

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

X

 

За дорученням загальних зборів                        

 

X

За дорученням наглядової ради                         

 

X

За зверненням виконавчого органу                      

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                  

 

X

Інше (запишіть)                                        

 

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

1

Бiленець Сергiй Iванович

2044300517

42.7143

2

Падалко Анатолiй Степанович

1920501813

12.7143

3

Протащук Сергiй Iванович

2173313959

42.7143

 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

1

2

3

4

700

0

Станом на 31.12.2018 року загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Реагент" складає 700  штук, що становить 100,00 % від загальної кількості акцій Товариства.

На вказану дату в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства значиться 7 акціонерів, в тому числі   власники значного пакета акцій, які володіють 687 голосуючими акціями (98,14% від загальної кількості голосуючих акцій) та 4 акціонера, які володіють 13 голосуючими акціями (1,86% від загальної кількості голосуючих акцій).

Всі акціонери уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах.  Тому відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, всі акції враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.

 

 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

 

Згідно з п. 8.3. Статуту,посадові особи органівТовариства - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції, Ревізор.

Відповідно до п. 9.4.17. та 9.2. Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. За рішенням Загальних зборів акціонерів 04.04.2016 року Наглядова Рада обрана у кількості 3-х членів. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради.

  До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних збрів акціонерів (п. 10.33. Статуту).

Відповідно до п. 11.1. Статуту, Загальні збори акціонерів обирають Генерального директора Товариства строком на один рік. Відповідно до п. 11.2. Статуту до компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Відповідно до п. 11.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій ради, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та Статутом товариства. Генеральний директор самостійно визначає персональний та кількісний склад Дирекції Товариства. В звытний рык Дирекція Товариства складається з чотирьох членів: Генерального директора та трьох заступників Генерального директора. Обрання та припинення повноважень Генерального директора є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів. Відповідно до пунктів 10.6.10 та 10.6.12 Статуту прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та членів інших органів Товариства, обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження Генерального директора, можливе рішенням Наглядової ради Товариства.

Обрання Генерального директора здійснюється кумулятивним голосуванням акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Відповідно до п. 12.1. Статуту, Ревізор Товариства обирається  Загальними зборами строком на 1 роки. Відповідно до п. 9.2. Статуту, повноваження  Ревізора  припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. Обрання Ревізора проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраним вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

 

Згідно Статуту Товариства до виключної компетенції членів Наглядової ради належить:

10.6.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

10.6.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до  порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.6.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора;

10.6.4. прийняття рішення про  продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.6.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.6.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.6.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

10.6.8. обрання та відкликання повноважень Генерального директора Товариства;

10.6.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

10.6.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

10.6.11. здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства;

10.6.12. обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;

10.6.13. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

10.6.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.7.8. Статуту;

10.6.16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п.9.6. Статуту;

10.6.17. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.6.18. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.6.19.  прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 2 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

10.6.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.6.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.22. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.23. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України;

10.6.24. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

10.6.25. прийняття рішення щодо покриття збитків;

10.6.26. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;

10.6.27. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

10.6.28. здійснення погодження (не погодження) фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збитків Товариства, які готуються Генеральним директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства;

10.6.29. здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами  Наглядової ради, Ревізором, Генеральним директором Товариства та здійснення інших повноважень, що делеговані Загальними зборами акціонерів Наглядової ради.

 

Голова Наглядової ради:

організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо Загальними зборами не обрано іншого головуючого на Загальних зборах, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду . У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.  Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора, Генерального директора, інших осіб, визначених Статутом Товариства.

 

Генеральний директор Товариства

До компетенції Генерального директора та членів Дирекції відноситься:

-  керівництво роботою Товариства;

-  затвердження поточних планів діяльності Товариства i заходів для вирішення поставлених завдань;

- подання Загальним зборам акціонерів та Наглядової ради Товариства пропозицій з питань поліпшення діяльності Товариства;

- затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Товариства з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, а також з питань організації цієї діяльності, окрім внутрішніх документів Товариства затвердження, внесення змін, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства;

-  подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;

- затвердження, зміна, доповнення організаційної структури Товариства, штатного розкладу;

- прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до працівників Товариства заохочень  та дисциплінарних стягнень,  в межах, встановлених законом,  цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

- внесення пропозицій Наглядової ради Товариства про проведення  Зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом;

- організація скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства,  у випадках, передбачених законом та Статутом;

- забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

- призначення керівників філій та представництв Товариства;

- відкриття рахунків в банківських установах;

- вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

- Генеральний директор Товариства (або особа, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства) вправі без довіреності: діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном; вчиняти правочини від імені Товариства, укладати договори (контракти), в тому числі зовнішньоекономічні договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; укладати  колективні договори (трудові угоди) від імені Товариства з трудовим колективом Товариства;  розпоряджатися майном Товариства, а також грошовими коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; підписувати (право першого підпису) всі платіжні та фінансові документи; видавати довіреності на здійснення юридичних дій від імені Товариства;  затверджувати посадові інструкції працівників Товариства.

- повноваження Генерального Директора Товариства  припиняються за рішенням Наглядової ради.

Генеральний директор виконує свої обов'язки на підставі чинного законодавства, цього Статуту, рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради,  внутрішніх документів Товариства. Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту. Генеральний директор, в разі невиконання чи неналежного виконання своїх обов'язків, несе дисциплінарну відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Ревізор Товариства згідно Статуту Товариства має право:

- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

- брати участь у засіданнях Дирекції у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

- ревізор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради товариства або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менш ніж 10% голосів.

- ревізор проводить як чергові (планові), так i спеціальні (позапланові перевірки). Чергові перевірки Ревізор проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік. Проведення чергових перевірок не потребує спеціального рішення органів Товариства.

- спеціальна (позапланова) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізором, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

- ревізор має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів.

- при проведенні ревізії чи перевірки працівниками Товариства на вимогу Ревізора надаються всі матеріали, бухгалтерські чи інші документи, а також особисті пояснення службових осіб.

- ревізор готує висновки до звітів і балансів Товариства та доповідає про результати ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів чи Наглядової ради Товариства.

 Повноваження та порядок роботи Ревізора Товариства визначаються  Статутом. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор  готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

 

 

 

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

"РЕСУРС-АУДИТ"

49010, місто Дніпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, к. 415

Код ЕДРПОУ 23647230  тел./факс: (+38056) 744-30-52

Свідоцтво АПУ про внесення в Реєстр  аудиторських фірм № 3733 від 02.03.2006р.

 

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ)

З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

відносно підтвердження річного звіту про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства

"Реагент "

 

 

  Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку

 

Власникам та керівництву

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Реагент  "

 

 

4.            ОПИС ІНФОРМАЦІЇ  З ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

 

 

4.1.         ОПИС ПЕРЕВІРЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ

 

 Нами перевірено документи, які надано Підприємством за 2018р. :

1. Статут;

2.   Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління.

4. Протоколи загальних  та позачергових зборів, які відбулися у звітному періоді;

5. Протоколи засідань наглядової ради, які відбулися у звітному періоді;

6. Протоколи засідань виконавчого органу, які відбулися у звітному періоді;

7. Документи (протоколи, накази тощо), що підтверджують обрання всіх посадових осіб Товариства (наглядова рада, виконавчий орган, ревізійна комісія/ревізор);

8. Документи (протоколи, накази тощо), що підтверджують звільнення/припинення повноважень посадових осіб Товариства, що мали місце у звітному періоді;

9. Основні характеристики системи внутрішнього контролю та управління ризиками;

10. Інформація з реєстр/перелік акціонерів.

 

4.2.         ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ

 

Завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно висловлення думки щодо інформації, зазначеної у звіті про корпоративне управління в складі Звіту Керівництва за 2018рік.  Завдання виконувалося з наданням обґрунтованої впевненості.    Аудитор використовував надану Товариством інформацію застосовану при складанні звіту про корпоративного управління. 

                                           

4.3.         ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

 

При виконанні завдання застосовувались прийнятні критерії необхідні для достатньо послідовного оцінювання предмета завдання в контексті професійного судження. Прийнятність критеріїв визначалася в контексті обставин завдання. Також застосовувалися критерії, які містяться у законодавчих та нормативних актах, а саме:

 

"                    Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок";

"                   рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від   22.07.2014  № 955   Про затвердження принципів корпоративного управління.

 

 

5.            ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення                         інформації  у відповідності до Закону України  " Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-IV зі змінами та доповненнями  .

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення інформації щодо звіту про корпоративне управління ,  який не містить суттєвих викривлень. 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що Звіт про корпоративне управління складено відповідно до застосованих критеріїв. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що перевірка, проведена відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.

                Під час виконання завдання з надання впевненості  аудитор ми застосовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання.

 

 

3.ІНФОРМАТИВНИЙ ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

 

 

3.1. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ЗАВДАННЯ

 

Аудитор виконав завдання  у відповідності з вимогами та положеннями Закону  України                 "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р.  № 2258-VIII,  Закону України  " Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-IV зі    змінами та         доповненнями  та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості,                       аудиту, огляду, іншого надання  впевненості та супутніх послуг виданих Радою    з    Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2016-2017р., затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 08.06.2018р. № 361  (надалі - МСА,   зокрема МСЗНВ № 3000 "Завдання з надання  впевненості, що не є аудитами чи оглядами           історичної фінансової інформації". Під час виконання завдання Аудитор  застосовував  вимоги Міжнародних Стандартів Контролю Якості 1 (МСКЯ1).                                                                                Ці стандарти зобов'язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з  метою  одержання обґрунтованої впевненості в тому, що перевірена інформація стосовно  корпоративного управління дотримується  вимог Закону України  " Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-IV. Перевірка включає  проведення процедур отримання    доказів, які        підтверджують розкриття інформації.                                                                        

Аудитор дотримався вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.  При формуванні цього Звіту Аудитор керувався власним досвідом і отриманими результатами проведеної перевірки.                                                                                                                                В ході виконання завдання Аудитор отримав докази щодо  інформації, зазначеної у звіті про      корпоративне управління за 2018рік. 

 

 

 

4. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

 

                    Аудитор отримав достатньо свідоцтв для розуміння стосовно питань, які розглянуто в даному Звіті.

На нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння Товариства в складі Звіту Керівництва за 2018 рік підготовлено вiдповiдно до вимог, викладених у частинi 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р №3480-IV.

Інформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння стосовно:

-              опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками пiдприємства,

-              перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій пiдприємства,

-              будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах пiдприємства,

-              про порядок призначення та звiльнення посадових осiб пiдпрaиємства,

-              повноваження посадових осiб пiдприємства

розкрита згідно iнформацiї, яка мiститься у наданих документах за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2018 року.

 

 

Аудитором проведено перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління Товариства в складі Звіту Керівництва, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 401 Закону України  " Про цінні папери та фондовий ринок":

 1. Перевірка складових системи корпоративного управління товариства.                                  

2. Перевірка змісту функцій та повноважень загальних зборів товариства

6.            Перевірка змісту функцій та повноважень наглядової ради

4. Перевірка функцій та повноважень виконавчого органу

5. Перевірка функцій та повноважень органів контролю фінансово-господарської діяльності.

Інформація розкрита повністю згідно вимог пп. 1-4 частини 3 ст. 401 Закону України  " Про цінні папери та фондовий ринок":

 

ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  АУДИТОРСЬКУ  ФІРМУ:

 

Повне найменування: АФ "РЕСУРС- АУДИТ" в формі товариства з обмеженою відповідальністю

Код ЄДРПОУ: 23647230

Місцезнаходження: 49000,  м. Дніпро,  проспект Д. Яворницького ,  будинок 93, оф. 415.

Внесено до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності до Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" номер реєстрації в реєстрі 3733

Телефон (факс):  (056) 744-54-76

Електронна адреса: audit.dnepr@i.ua

 

 

Директор ТОВ АФ "Ресурс-Аудит"                                 Никифоренко Микола Іванович                       

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Бiленець Сергiй Iванович

299

42.7143

299

0

Падалко Анатолiй Степанович

89

12.7143

89

0

Протащук Сергiй Iванович

299

42.7143

299

0

Усього

687

98.142857142857

687

0

 

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1

2

3

4

5

Акції  бездокументарніпрості іменні

700

297

Кожний акціонер має право на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Акціонери Товариства зобов'язані:

дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

 

Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні

Примітки

 

 

 

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19.10.2010

145/04/1/10

Державна комiсiя з цiних паперiв та фондового ринку

UA4000100648

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

297.00

700

207900.00

100.000000000000

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Заяви на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках (бiржах) не подавалась, намiрiв щодо реєстрацiї будь яких цiнних паперiв не приймалось. Додаткової емiсiї акцiй не було.

 

 

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

 

  Привілейовані

іменні

 

1

2

3

4

5

Бiленець Сергiй Iванович

299

42.71428571429

299

0

Падалко Анатолій Степанович

89

12.71428571429

89

0

Протащук Сергiй Iванович

299

42.71428571429

299

0

Усього

687

98.14285714287

687

0

 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

19.10.2010

145/04/1/10

UA4000100648

700

207900.00

700

0

0

Опис

Станом на 31.12.2018 року загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Реагент" складає 700  штук, що становить 100,00 % від загальної кількості акцій Товариства.

На вказану дату в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства значиться 7 акціонерів, в тому числі   власники значного пакета акцій, які володіють 687 голосуючими акціями (98,14% від загальної кількості голосуючих акцій) та 4 акціонера, які володіють 13 голосуючими акціями (1,86% від загальної кількості голосуючих акцій).

Всі акціонери уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах.  Тому відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, всі акції враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.

 

 

 

 

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

 

За результатами звітного періоду

У звітному періоді

За простими акціями

За привілейованими акціями

За простими акціями

За привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

 

 

210000

 

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

 

 

300

 

Сума  виплачених/

перерахованих дивідендів, грн

 

 

210000

 

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

д/н

д/н

12.04.2018

д/н

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

д/н

д/н

11.05.2018

д/н

Спосіб виплати дивідендів

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

 

 

06.06.0208p. : 210000.00 грн.

 

 

Опис

Загальними зборами акцiонерiв 12.04.2018 року (Протокол № 1 вiд 12.04.2018 року) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк; встановлено розмiр дивiдендiв, що пiдлягають сплатi _ 210,0 тис. грн, що на одну акцiю становить 300,00 грн; визначено спосiб виплати дивiдендiв _ грошовими коштами безпосередньо акцiонерам у строки та в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Наглядовою радою 12.04.2018 року (протокол № 2 вiд 12.04.2018 року) встановлено 11 травня 2018 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв за 2017 рiк. Строк виплати дивiдендiв визначити з 11 травня 2018 року по 11 вересня 2018 року. Визначити порядок виплати дивiдендiв акцiонерам _ одноразово всiєю сумою в повному обсязi, згiдно перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв станом на 11.05.2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв, визначений рiшенням Загальних зборiв _ безпосередньо акцiонерам.

Виплату дивiдендiв здiйснювати за письмовою заявою акцiонера шляхом безготiвкового перерахування коштiв на вказаний акцiонером рахунок у банку. Витрати, якi виникають через необхiднiсть перерахування дивiдендiв ( сплата комiсiйних банку та iншi) проводяться за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру. Сума податкiв, якi згiдно дiючого законодавства повиннi бути утриманi при виплатi дивiдендiв, сплачуються за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру.

Дивiденди, не виплаченi акцiонеру внаслiдок вiдсутностi заяви акцiонера про виплату чи вiдсутностi коректних даних про рахунок акцiонера для перерахування дивiдендiв, виплачуються за додатковим письмовим запитом акцiонера. На суму невиплачених та неотриманих акцiонерами дивiдендiв проценти не нараховуються.

В порядку, встановленому статутом Товариства, направити повiдомлення кожному акцiонеру, який має право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати.

 

 

 

 

 

   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

346.000

302.800

0.000

0.000

346.000

302.800

- будівлі та споруди

51.000

48.000

0.000

0.000

51.000

48.000

- машини та обладнання

193.300

165.500

0.000

0.000

193.300

165.500

- транспортні засоби

61.100

47.000

0.000

0.000

61.100

47.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

40.600

42.300

0.000

0.000

40.600

42.300

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

346.000

302.800

0.000

0.000

346.000

302.800

 

Пояснення :  Товариство арендує у фiзичних осiб офiснi виробничi та складскi примiщення загальною плащаю  1531,8. У товариства вiдсутня iнформацiя щодо загальної вартостi арендованих основних засобiв. В балансi данi основнi засоби не показуються.Термiни використання ОЗ (за основними групами): машини та обладнання-3 роки, МНМА -1 рiк. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв -1391,3 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 21.8%. Ступiнь використання основних засобiв 78.2%. Сума нарахованого зносу за рiк - 127.8 тис. грн. Сума нарахованого усього - 1088.5тис.грн. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було, закрема формування ремонтного фонду на орендоване майно.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

8357.5

7128.7

Статутний капітал (тис.грн.)

207.9

207.9

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

207.9

207.9

Опис

Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(8357.500 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(207.900 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

395.20

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

1368.10

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

1763.30

Х

Х

Опис

Товариство станом на 31.12.2018 рiк має поточнi зобовязання в сумi 1763.30 тис. грн , в т.ч кредиторська заборгованiсть за товари, роботи послуги в сумi 1200.5 тис. грн, поточнi розрахунки з бюджетом в сумi 395.2 тис. грн,  розрахунки зi страхуванням 5.9 тис грн, та iншi поточнi зобовязання в сумi 161.7 тис.грн. зобовязання по кредиторської та iншi поточнi зобовязання будуть погашенi в 1- му кварталi 2019 року.

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

 

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 591-04-00

Вид діяльності

Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Опис

З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна органiзацiя (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00002/ARM

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Опис

Подання звітності до НКЦПФР

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна органiзацiя (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Опис

Оприлюднення регульованої інформації

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інвестиційний клуб"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

35144923

Місцезнаходження

49000 УКРАЇНА  м. Дніпро вул. Старокозацька, 48Д

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263482

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

0562366640

Факс

0562366640

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть.

Опис

Укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску.

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

12

31

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

за ЄДРПОУ

13433137

Територія  Днiпропетровська область

за КОАТУУ

1210100000

Організаційно-правова форма господарювання  Приватне акцiонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності  Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н. в. i. у.

за КВЕД

20.59

Середня кількість працівників  42

 

 

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

 

 

Адреса 49019 Днiпропетровська область м. Днiпро вул. Ударникiв,27 0563703866

 

 

 

 

 

 

 

  1. Баланс на "31" грудня 2018 р.

Форма 1-м

Код за ДКУД

1801006

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

               І. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби:

1010

346.0

302.8

первісна вартість

1011

1306.7

1391.3

знос

1012

( 960.7 )

( 1088.5 )

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом І

1095

346.0

302.8

              II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

2669.2

4238.7

у тому числі готова продукція

1103

1275.6

2013.4

Поточні біологічні активи

1110

0.5

0.5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

571.5

501.1

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

4.2

2.2

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1301.7

1320.1

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

3507.1

3754.3

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

0.3

1.1

Усього за розділом II

1195

8054.5

9818.0

IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

8400.5

10120.8

 

 


 

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

207.9

207.9

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

61.0

61.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

6859.8

8088.6

Неоплачений капітал

1425

(    --    )

(    --    )

Усього за розділом І

1495

7128.7

8357.5

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

--

--

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за :

      довгостроковими зобов'язаннями

1610

--

--

      за товари, роботи, послуги

1615

709.7

1200.5

      розрахунками з бюджетом

1620

464.8

395.2

      у тому числі з податку на прибуток

1621

374.8

316.1

       розрахунками зі страхування

1625

3.6

5.9

      розрахунками з оплати праці

1630

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

93.7

161.7

Усього за розділом IІІ

1695

1271.8

1763.3

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

--

--

Баланс

1900

8400.5

10120.8

 

 

 

 

 

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 за рік 2018  рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

16139.3

14595.2

Інші операційні доходи

2120

120.3

179.6

Інші доходи

2240

620.9

607.1

Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)

2280

16880.5

15381.9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

2050

( 11061.4 )

( 9980.2 )

Інші операційні витрати

2180

( 3186.7 )

( 3020.9 )

Інші витрати

2270

( 307.2 )

( 285.2 )

Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)

2285

( 14555.3 )

( 13286.3 )

Фінансовий результат до оподаткування (2280 2285)

2290

2325.2

2095.6

Податок на прибуток

2300

( 418.5 )

( 377.2 )

Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )

2350

1906.7

1718.4

 

 

 

Виконуючий обов'язки генерального директора

________________

Протащук С.І.

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Шрамко О.М.

 

(підпис)

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки мені це відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Виконуючий обов'язки генерального директора   Протащук Сергій Іванович

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

12.04.2018

12.04.2018

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів                                                                                                                                                                                                        

12.04.2018

12.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                            

12.04.2018

12.04.2018

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                    

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів підписане електронним підписом

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «РЕАГЕНТ»

 

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕАГЕНТ».

Місцезнаходження товариства: Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 27.  код ЄДРПОУ 13433137

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕАГЕНТ» (надалі – «Товариство») повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2019 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27, кабінет дирекції.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах:  реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 25.04.2019 року з 09.30 год. до 9.55 год. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 19.04.2019 року.

 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

-    Головою Лічильної комісії – Хвесик Г.В.

-    Секретарем Лічильної комісії –Лисенко А.В.

1.2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

 2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

-    Головою зборів –Біленець С.І.,

-    Секретарем зборів – Протащук С.І.

3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.

3.2. Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

3.3.Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

3.4. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.

3.5. Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.

3.6. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів,  керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 4. Розгляд річного звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Прийняти звіт виконавчого органу Товариства до відома.

4.2. Роботу виконавчого органу Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.3. Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства.

 5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1. Прийняти звіт Наглядової ради Товариства до відома.

5.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.3. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

6.1. Прийняти звіт Ревізора Товариства до відома.

6.2. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

6.3. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

 7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2018 рік.

 8. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2018 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2019 рік.

Проект рішення:

8.1 Затвердити наступний порядок  розподілу прибутку за 2018 рік: Із чистого прибутку Товариства за 2018 рік виплатити дивіденди за 2018 рік з розрахунку 300,00 (триста) грн. на одну акцію.

8.2 Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2018 р. залишити на 2019 рік.

8.3 Наглядовій раді скласти перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за 2018 рік, затвердити порядок та строк виплати дивідендів.

 9. Відкликання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Відкликати пані Падалко Г.М. з посади Ревізора Товариства.

 10. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

10.1 Обрати на посаду Ревізора Товариства пані Падалко Г.М. строком на 1 рік.

 11. Відкликання членів та голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

 12. Обрання членів та голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

 13. Відкликання Виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства Протащука С.І.

 14. Обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Генерального Директора Товариства строком на 1 рік.

 15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством на протязі одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення:

Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 25.04.2019р. до 24.04.2020р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 25 відсотків активів Товариства за даними річної фінансової звітності:

-            правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 060 тис. грн.;

-            правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати  5 060 тис. грн.;

-            правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 060  тис. грн.

 16. Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.

 17. Про обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Доручити Генеральному Директору Товариства підписати Статут у новій редакції та провести державну реєстрацію Статуту.

 Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» http://reagent.ua/

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Із документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: у робочі дні, з 9-00 до 16-00, за місцезнаходженням  Товариства: Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 27. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – т.в.о. генерального директора Протащук С.І. Телефон для довідок:+38056-3703866

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 20 березня 2019 р., загальна кількість акцій складає 700 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 700  штук.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

2018

2017

Усього активів

 10120,8

8400,5 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 302,8

 346,0

Запаси

 4238,7

 2669,7

Сумарна дебіторська заборгованість

 1825,0

 1877,7

Гроші та їх еквіваленти

 3754,3

 3507,1

Власний капітал

8357,5

7128,7

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 207,9

 207,9

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 -

Поточні зобов'язання і забезпечення

 1763,3

 1271,8

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 1906,7

 1718,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 700

 700

                                                                                                                             Наглядова Рада

Повідомлення підписане електронним підписом

Титульний аркуш

Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора

 

 

 

Протащук Сергiй Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

12.03.2019

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49019, м. Днiпро, вул. Ударникiв,27

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

13433137

5. Міжміський код та телефон, факс

0563703866 0563703866

6. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://reagent.ua/

в мережі Інтернет

12.03.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.03.2019

призначено

Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора

Протащук Сергiй Iванович

 

42.7143

Зміст інформації:

У зв’язку iз смертю Генерального директора ПрАТ «Реагент» Матвiєнко Сергiя Анатолiйовича, засiданням Наглядової ради ПрАТ «Реагент» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 11.03.2019 р.) призначити на посаду тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора ПрАТ «Реагент» Протащука Сергiя Iвановича на строк до обрання Генерального директора ПрАТ «Реагент» загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Реагент».
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа володiє 42.7143% у статутному капiталi ПрАТ «Реагент».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала посаду заступника директора по науцi ПрАТ «Реагент».

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13433137

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , д/н, 49019, Днiпро, Ударникiв,27

5. Міжміський код, телефон та факс

0563703866 0563703866

6. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2018

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

reagent.ua

в мережі Інтернет

19.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
В складi рiчного звiту вiдсутнi: - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - так як Приватнi акцiонернi товаритсва цiй роздiл не заповнюють. - Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств - так як Товариство не входить до будь-яких об"єднань пiдприємств. - Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку. - Iнформацiя про органи управлiння емiтента - так як заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено.- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй. - Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - так як акцiї Товариства iснують у бездокументарнiй формi. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - так як борговi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало. - Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не надається - Товариство не складало таку звiтнiсть. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Товариство цiльовi облiгацiї не випускало. - Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня тому, що у емiтента дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня тому, що у емiтента дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. - Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - так як заповнення даного роздiлу рiчної iнформацiї емiтентiв приватними акцiонерними товариствами не передбачено. - Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi - так як заповнення даного роздiлу рiчної iнформацiї емiтентiв приватними акцiонерними товариствами не передбачено. - Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент - так як заповнення даного роздiлу рiчної iнформацiї емiтентiв приватними акцiонерними товариствами не передбачено. - Опис бiзнесу - так як заповнення даного роздiлу рiчної iнформацiї емiтентiв приватними акцiонерними товариствами не передбачено


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серiя А01 №061441

3. Дата проведення державної реєстрації

21.11.1991

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

207900.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

40

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

20.59 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н. в. i. у.

46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратiв

10. Органи управління підприємства

Емiтент є акцiонерним товариством тому iнформацiя щодо органiв управлiнн яемiтента не надається.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

КБ ПАТ ПРИВАТБАНК

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26000050212131

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

КБ ПАТ ПРИВАТБАНК

5) МФО банку

305299

6) поточний рахунок

26007050271302

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шрамко Олена Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища (ДГУ)

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

КП Теплоенерго, програмiст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.08.1995 на безстроковий термiн

9) Опис

До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться: - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було Не володiє часткою у статутi товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ Днiпротехнологiя комерцiйний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2017 на один рiк

9) Опис

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 14.04.2017 р прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: обрано Генерального директора Матвiєнко Сергiй АнатолiйовичЧасткою, якою володiє в статутному капiтауi 0,0% Обраний генеральний директор Матвiєнко С.А. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду: з 19.05. 2009 р зам. директора в ТОВ НВП «Днiпротехнологiї», з 07.09.2010р по теперiшнiй час ген. директор в ПрАТ «Реагент» Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 29 роки. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася.Оплата працi здiйснюється згiдно посадового окладу та вiдображається в податковiй звi тностi за формою 1-ДФ.. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник директора по науцi

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Протащук Сергiй Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Доцент кафедри органiчної хiмiї ДХТI

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2013 на безстроковий термiн

9) Опис

Входить до дирекцiї Товариства. Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 37 роки.Оплата згiдно штатного розкладу. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Падалко Ганна Михайлiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 1992 роцi працує на ПрАТ Реагент

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2017 на один рiк

9) Опис

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 14.04.2017 р прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:
• прийнято термiном на один рiк ревiзора Падалка Ганна Михайлiвна ( паспорт АЕ 359328 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1429%. Останнi пять рокiв працювала начальником вiддiлу маркетингу вед.препаратiв на ПрАТ РЕАГЕНТ з 02 березня 2016-пенсiонер. Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник директора

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiленець Сергiй Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Старший мастер в ВАТ "Днiпрошина"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2013 на безстроковий термiн

9) Опис

Входить до дирекцiї Товариства.Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 42 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася.Оплата працi здiйснюється згiдно посадового окладу та вiдображається в податковiй звi тностi за формою 1-ДФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Протащук Олена Петрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Викладач в Школi №53 м Днiпропетровськ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на три роки

9) Опис

Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 32 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час на пенсiї.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiленець Тетяна Володимирiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

до 2011 року керiвник вiддiлу Страхової компанiї Унiка

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на три роки

9) Опис

Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 33 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час на пенсiї. Не працює.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голунов Сергiй Герасимович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Науковий працiвник в ПП "Iтра"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на три роки

9) Опис

Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 33 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час не працює.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Код за ЄДРПОУ

13433137

3. Місцезнаходження

49019, Днiпро, Ударникiв,27

4. Міжміський код, телефон та факс

0563703866 0563703866

5. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

reagent.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 12.04.2018 року (Протокол № 1 вiд 12.04.2018 року) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк; встановлено розмiр дивiдендiв, що пiдлягають сплатi – 210,0 тис. грн, що на одну акцiю становить 300,00 грн; визначено спосiб виплати дивiдендiв – грошовими коштами безпосередньо акцiонерам у строки та в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Наглядовою радою 12.04.2018 року (протокол № 2 вiд 12.04.2018 року) встановлено 11 травня 2018 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв за 2017 рiк. Строк виплати дивiдендiв визначити з 11 травня 2018 року по 11 вересня 2018 року. Визначити порядок виплати дивiдендiв акцiонерам – одноразово всiєю сумою в повному обсязi, згiдно перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв станом на 11.05.2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв, визначений рiшенням Загальних зборiв – безпосередньо акцiонерам.
Виплату дивiдендiв здiйснювати за письмовою заявою акцiонера шляхом безготiвкового перерахування коштiв на вказаний акцiонером рахунок у банку. Витрати, якi виникають через необхiднiсть перерахування дивiдендiв ( сплата комiсiйних банку та iншi) проводяться за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру. Сума податкiв, якi згiдно дiючого законодавства повиннi бути утриманi при виплатi дивiдендiв, сплачуються за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру.
Дивiденди, не виплаченi акцiонеру внаслiдок вiдсутностi заяви акцiонера про виплату чи вiдсутностi коректних даних про рахунок акцiонера для перерахування дивiдендiв, виплачуються за додатковим письмовим запитом акцiонера. На суму невиплачених та неотриманих акцiонерами дивiдендiв проценти не нараховуються.
В порядку, встановленому статутом Товариства, направити повiдомлення кожному акцiонеру, який має право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

Повідомлення про виникнення особливої інформації

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Код за ЄДРПОУ

13433137

3. Місцезнаходження

49019,м. Днiпро, Ударникiв,27

4. Міжміський код, телефон та факс

0563703866 0563703866

5. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

reagent.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 12.04.2018 р прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:

  • припинити повноваження Генерального директора Товариства Матвiєнко Сергiй Анатолiйович ( паспорт МЕ 552961 вiд 25.11.2004 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України)Часткою, якою володiє в статутному капiталi 0,0% Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 07.09.2010 по даний момент
  • обрано Генерального директора Матвiєнко Сергiй Анатолiйович ( паспорт МЕ 552961 вiд 25.11.2004 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України)Часткою, якою володiє в статутному капiтауi 0,0% Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду: з 07.09.2010р по теперiшнiй час ген. директор в ПрАТ «Реагент». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на один рiк.
  • припинення повноваження  у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревiзора Падалка Ганна Михайлiвна ( паспорт АЕ 359328 вiд 05.07.1996 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України). На посадi перебувала з 14.04.2013р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1429% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
  • прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 12.04.2018 р. термiном на один рiк ревiзора Падалка Ганна Михайлiвна ( паспорт АЕ 359328 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1429%. Останнi пять рокiв працювала начальником вiддiлу маркетингу вед.препаратiв на ПрАТ РЕАГЕНТ з 02 березня 2016-пенсiонер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Код за ЄДРПОУ

13433137

3. Місцезнаходження

49019, Днiпро, Ударникiв,27

4. Міжміський код, телефон та факс

0563703866 0563703866

5. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

reagent.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

12.04.2018 року Загальними зборами затвержено граничну ринкову вартiсть майна та послуг, що є предметом значного правочину,який генеральний директор Товариства може вчинити вiд iменi Товариства одноосiбно i без доручення протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення такими, що не перевищують 2100125-00 грн (два мільйони сто тисяч сто двадцять п’ять грн 00 коп), що складає 25% ( двадцять п’ять ) вiдсоткiв вiд вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства станом за 2017 рiк. За даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства станом за 2017 рiк вартiсть активiв складає 8400500-00 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 700 штук Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у загальних зборах - 688 штук, у вiдсотках вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй 98,285714% Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 688 штук Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 штук

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАГЕНТ»

Приватне акціонерне товариство «РЕАГЕНТ» (надалі - Товариство) (код ЄДРПОУ 13433137, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Ударників, 27) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 12  квітня 2018 року  о 10-00 за адресою:  м. Дніпро, вул. Ударників, 27, кабінет дирекції.

Проект порядку денного:

1.Обрання  лічильної комісії та затвердження її складу.

2. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

4.Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.Відкликання та обрання Ревізора Товариства.

7.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та рішень Наглядової ради.

8.Відкликання та обрання членів та голови Наглядової ради Товариства.

9.Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів, покриття збитків Товариства за 2017р.

10.Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.

11.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

               

 Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік   (тис грн.)

Найменування показника

Період

 

 

Звітний

Попередній

Усього активів

8400,5

6832,5

Основні засоби

346,0

375,8

Довгострокові фінансові інвестиції:

-

-

Запаси

2669,7

2199,0

Сумарна дебіторська заборгованість

1877,7

1352,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

3507,1

2905,5

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

207,9

207,9

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1271,8

773,5

Чистий прибуток (збиток)

1718,4

1866,8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

700

700

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій, протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

40

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 12 квітня 2018 року з 09-00 до 09-45 год. за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27  відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24-00 05 квітня 2018 року. Для реєстрації акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та документи, які відповідно до чинного законодавства, підтверджують їх повноваження.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з проекту питань порядку денного зборів за адресою:  м. Дніпро, вул. Ударників, 27 (кабінет дирекції) у робочі дні з 9-00 до 17-00,  відповідальна особа – Генеральний директор Матвієнко С.А. Телефон для довідок +380563703866. Адреса власного веб-сайту www.reagent.ua

Наглядова рада Товариства   

 

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного

 

По питанню №1:

Для ведення зборів запропоновано обрати Лічильну комісію, у наступному складі:

-          Головою Лічильної комісії – Падалко А.С.,

-          Секретарем Лічильної комісії – Голунов С.Г.

 

По питанню №2:

Для ведення зборів запропоновано обрати Головуючого та Секретаря зборів у наступному складі:

-          Головою зборів –Біленець С.І,

-          Секретарем зборів – Протащук С.І.,

 

По питанню №3:

З процедурних питань запропоновано:

Підрахунок голосів з питаннь порядку денного № 6,8,10, ( в частині відкликання та обрання ревізора, членів наглядової ради та генерального директора), по яким проводиться кумулятивне голосування, буде проводитись наступним чином: під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають право бути обраними до виконавчих органів. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколом Лічильної комісії.

Затвердити наступний Порядок денний, який був опублікований в засобах масової інформації та наданий для ознайомлення акціонерам згідно вимогам чинного законодавства.

Затвердити наступний Регламент зборів: надати виступаючим по питанням Порядку денного до 10 хв., відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв, пропозиції щодо голосування по питанням порядку денного надавати до президії зборів в усній формі, на виступи, довідки – до 5 хв.

 

По питанню №4:

Запропоновано звіт Дирекції Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2017р. та баланс Товариства за 2017 р.  затвердити, роботу Дирекції Товариства в 2017 р. визнати задовільною.

 

По питанню №5:

Запропоновано звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017р. затвердити, роботу Ревізора Товариства за 2017р. визнати задовільною.

 

По питанню №6:

Запропоновано відкликати пані Падалко Г.М. з посади Ревізора Товариства та обрати на посаду Ревізора Товариства пані Падалко Г.М. на новий строк

 

По питанню №7:

Запропоновано звіт та рішення Наглядової ради Товариства за 2017р. затвердити, роботу Наглядової ради Товариства за 2017р. визнати задовільною.

 

По питанню №8:

Запропоновано відкликати пана Голунова С.Г. з посади голови Наглядової ради Товариства, відкликати пані Біленець Т.В.  та пані Протащук О.П. з посади членів Наглядової ради Товариства

Запропоновано обрати членами Наглядової ради Товариства пана Голунова С.Г. , пані Біленець Т.В. та пані Протащук О.П.

Запропоновано обрати головою Наглядової ради Товариства пана Голунова С.Г.

 

По питанню №9:

Запропоновано Із чистого прибутку Товариства за 2017 рік виплатити дивіденди за 2017 рік з розрахунку 300,00 (триста) грн на одну акцію, нерозподілений прибуток станом на 31.12.2017 р. залишити на 2018 рік, Наглядовій раді скласти перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за 2017 рік, затвердити порядок та строк виплати дивідендів.

 

По питанню №10:

Запропоновано відкликати пана Матвієнка С.А. з посади Генерального директора Товариства Запропоновано обрати на посаду Генерального директора Товариства пана Матвієнко С.А.

По питанню №11:

Запропоновано затвердити граничну ринкову вартість майна та послуг, що є предметом значного  правочину, який генеральний директор Товариства може вчинити від імені Товариства одноосібно і без доручення протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення такими, що не перевищують 2100125-00 грн (два мільйони сто тисяч сто двадцять п’ять грн 00 коп), що складає 25% ( двадцять п’ять ) відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства станом за 2017 рік. За даними річної фінансової звітності Товариства станом за 2017 рік вартість активів складає 8400500-00 грн

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного -  www.reagent.ua

 

Наглядова рада Товариства

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13433137

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , д/н, 49019, Днiпро, Ударникiв,27

5. Міжміський код, телефон та факс

0563703866 0563703866

6. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №79

 

26.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

reagent.ua

в мережі Інтернет

24.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
В складi рiчного звiту вiдсутнi: - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - так як Приватнi акцiонернi товаритсва цiй роздiл не заповнюють. - Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств - так як Товариство не входить до будь-яких об"єднань пiдприємств. - Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку. - Iнформацiя про органи управлiння емiтента - так як заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено.- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй. - Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - так як акцiї Товариства iснують у бездокументарнiй формi. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - так як борговi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало. - Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не надається - Товариство не складало таку звiтнiсть. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Товариство цiльовi облiгацiї не випускало. - Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня тому, що у емiтента дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня тому, що у емiтента дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. - Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - так як заповнення даного роздiлу рiчної iнформацiї емiтентiв приватними акцiонерними товариствами не передбачено. - Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi - так як заповнення даного роздiлу рiчної iнформацiї емiтентiв приватними акцiонерними товариствами не передбачено. - Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент - так як заповнення даного роздiлу рiчної iнформацiї емiтентiв приватними акцiонерними товариствами не передбачено. - Опис бiзнесу - так як заповнення даного роздiлу рiчної iнформацiї емiтентiв приватними акцiонерними товариствами не передбачено


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серiя А01 №061441

3. Дата проведення державної реєстрації

21.11.1991

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

207900.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

41

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

20.59 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н. в. i. у.

46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратiв

10. Органи управління підприємства

Емiтент є акцiонерним товариством тому iнформацiя щодо органiв управлiнн яемiтента не надається.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

КБ ПАТ ПРИВАТБАНК

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26000050212131

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

КБ ПАТ ПРИВАТБАНК

5) МФО банку

305299

6) поточний рахунок

26007050271302

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шрамко Олена Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 465394 11.12.1996 Кiровський РВ ГУ МВС України в Днiпропетровської обл..

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища (ДГУ)

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

КП Теплоенерго, програмiст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.08.1995 на безстроковий термiн

9) Опис

До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться: - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було Не володiє часткою у статутi товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 552961 25.11.2004 Бабушинський Рв ДМУ УМВС України

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ Днiпротехнологiя комерцiйний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на один рiк

9) Опис

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 04.04.2016 р прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: обрано Генерального директора Матвiєнко Сергiй АнатолiйовичЧасткою, якою володiє в статутному капiтауi 0,0% Обраний генеральний директор Матвiєнко С.А. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду: з 19.05. 2009 р зам. директора в ТОВ НВП «Днiпротехнологiї», з 07.09.2010р по теперiшнiй час ген. директор в ПрАТ «Реагент» Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 29 роки. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася.Оплата працi здiйснюється згiдно посадового окладу та вiдображається в податковiй звi тностi за формою 1-ДФ.. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник директора по науцi

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Протащук Сергiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АО 235427 19.12.2014 Бабушинський РВ ДМУ УМВС УКРАЇНИ

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Доцент кафедри органiчної хiмiї ДХТI

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2013 на безстроковий термiн

9) Опис

Входить до дирекцiї Товариства. Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 37 роки.Оплата згiдно штатного розкладу. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Падалко Ганна Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 329328 05.07.1996 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 1992 роцi працує на ПрАТ Реагент

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на один рiк

9) Опис

Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася.Оплата працi здiйснюється згiдно посадового окладу та вiдображається в податковiй звi тностi за формою 1-ДФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник директора

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiленець Сергiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 814364 12.04.2012 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Старший мастер в ВАТ "Днiпрошина"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2013 на безстроковий термiн

9) Опис

Входить до дирекцiї Товариства.Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 42 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася.Оплата працi здiйснюється згiдно посадового окладу та вiдображається в податковiй звi тностi за формою 1-ДФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Протащук Олена Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 211431 21.04.1998 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України у Днiпропет. обл

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Викладач в Школi №53 м Днiпропетровськ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2013 на три роки

9) Опис

Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 32 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час на пенсiї.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiленець Тетяна Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 814365 26.09.1997 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України у Днiпропет обл

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

до 2011 року керiвник вiддiлу Страхової компанiї Унiка

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на три роки

9) Опис

Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 33 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час на пенсiї. Не працює.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голунов Сергiй Герасимович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 303584 23.04.1996 Кiровський РВ ДМУ УМВС Україниу Днiпропетровської обл

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Науковий працiвник в ПП "Iтра"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на три роки

9) Опис

Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 33 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час не працює.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова наглядової ради

Голунов Сергiй Герасимович

АЕ 303584 23.05.1996 Кiровський РВ ДМУ УМВС України у Днiпропет обл

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Падалко Ганна Михайлiвна

АЕ 359328 05.07.1996 Бабушинський РВ ДМУ УМВС у Днiпр обл.

1

0.14290000000

1

0.14290000000

0

0

Заступник директора

Бiленець Сергiй Iванович

АЕ 814364 26.09.1997 РВ ДМУ УМВС України у Днiпроп обл

299

42.7143

299

42.7143

0

0

Заступник директора по науцi

Протащук Сергiй Iванович

АО 235427 19.12.2014 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України у Днiпропет обл

299

42.7143

299

42.7143

0

0

Головний бухгалтер

Шрамко Олена Миколаївна

АЕ 465394 11.12.1996 Кiровський РВ ГУ МВС України в Днiпропетровської обл..

0

0

0

0

0

0

Генеральний директор

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

МЕ 552961 25.11.2004 Бабушинський Рв ДМУ УМВС України

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Протащук Олена Петрiвна

АК 211431 21.04.1998 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України у Днiпропет. обл

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Бiленець Тетяна Володимирiвна

АК 814365 26.09.1997 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України у Днiпропет обл

0

0

0

0

0

0

Усього

599

85.5715

599

85.5715

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Бiленець Сергiй Iванович

АЕ 814364 26.09.1997 АЕ 814364 26.09.1997 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС

299

42.7143

299

42.7143

0

0

Падалко Анатолiй Степанович

АЕ 568417 17.04.1997 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС

89

12.7143

89

12.7143

0

0

Протащук Сергiй Iванович

АО 235427 19.12.2014 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС

299

42.7143

299

42.7143

0

0

Усього

687

98.1429

687

98.1429

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

04.04.2016

Кворум зборів**

98.7088

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
Порядок денний:
1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу.
2.Обрання головуючого та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
3.Прийняття рiшення з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
4.Звiт Дирекцiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р.
5.Звiт та висновки Ревiзора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 р.
6.Вiдкликання та обрання Ревiзора Товариства.
7.Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Затвердження звiту та рiшень Наглядової ради Товариства.
8.Вiдкликання та обрання членiв та голови Наглядової ради Товариства.
9.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 р.
10.Затвердження порядку розподiлу прибутку, виплати дивiдендiв, покриття збиткiв Товариства за 2015р.
11.Вiдкликання та обрання Генерального директора Товариства.
12.Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: затвердити звiт дирекцiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015рiк, затвердити звi рiчний звiт та висновки Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. Запропоновано розподiлити чистий прибуток наступним чином: 210 тис. грн направити на виплату дивiдендiв з розрахунку 300 грн на одну акцiю. Прибуток оставити не розподiленим на 2016 рiк Затвердили основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк.Вiдкликали та обрали генерального директора, також вiдкликали та обрали Ревiзора Товариства, i вiдкликали та обрали членiв та голови Наглядової ради Товариства.

 

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

210000

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

300

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

210000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

14.06.2016

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

18.07.2016/210000грн

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

Опис

Загальними зборами акцiонерiв 04.04.2016 року (Протокол № 1 вiд 04.04.2016 року) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 2015 рiк; встановлено розмiр дивiдендiв, що пiдлягають сплатi – 210,0 тис. грн, що на одну акцiю становить 300,00 грн; виплату дивiдендiв здiйснити через депозитарну систему України.
Наглядовою радою 05.04.2016 року (протокол №3 вiд 05.04.2016 року) встановлено 14 червня 2016 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв за 2015 рiк. Строк виплати дивiдендiв визначити до 04 жовтня 2016 року.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19.10.2010

145/04/1/10

Державна комiсiя з цiних паперiв та фондового ринку

UA4000100648

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

297

700

207900

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Заяви на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках (бiржах) не подавалась, намiрiв щодо реєстрацiї будь яких цiнних паперiв не приймалось. Додаткової емiсiї акцiй не було.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

383.6

375.8

0

0

383.6

375.8

будівлі та споруди

56.9

54.0

0

0

56.9

54.0

машини та обладнання

182.1

159.6

0

0

182.1

159.6

транспортні засоби

117.5

106.3

0

0

117.5

106.3

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

27.1

55.9

0

0

27.1

55.9

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

383.6

375.8

0

0

383.6

375.8

Опис

Товариство арендує у фiзичних осiб офiснi виробничi та складскi примiщення загальною плащаю 1531,8. У товариства вiдсутня iнформацiя щодо загальної вартостi арендованих основних засобiв. В балансi данi основнi засоби не показуються.Термiни використання ОЗ (за основними групами): машини та обладнання-3 роки, МНМА -1 рiк. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв -1207,1 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 39.1%. Ступiнь використання основних засобiв 66%. Сума нарахованого зносу за рiк - 226,4 тис. грн. Сума нарахованого усього - 831,3тис.грн. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було, закрема формування ремонтного фонду на орендоване майно.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

6059.0

5250.1

Статутний капітал (тис. грн.)

207.900

207.900

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

207.900

207.900

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(6059.0 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(207,9 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

462.2

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

311.3

X

X

Усього зобов'язань

X

773.5

X

X

Опис:

Товариство станом на 31.12.2016 рiк має поточнi зобовязання в сумi 773,5 тис. грн , в т.ч кредиторська заборгованiсть за товари, роботи послуги в сумi 223,6 тис. грн, поточнi розрахунки з бюджетом в сумi 462,2 тис. грн, розрахунки зi страхуванням 0,6 тис грн, та iншi поточнi зобовязання в сумi 87,1 тис.грн. зобовязання по кредиторської та iншi поточнi зобовязання будуть погашенi в 1- му кварталi 2017 року.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

04.04.2016

04.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Модуль-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38033179

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

53210 Україна, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, вул.Дибенка, буд. 59г, кв.1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4508 23.02.2012

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада не проводила самооцiнку.

 

iнформацiя вiдсутня

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети в складi Наглядової ради не створювались

Інші (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

iнформацiя вiдсутня

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Д/Н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

дн

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iформацiя вiдсутня

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Нi

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Нi

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Нi

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Нi

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

за ЄДРПОУ

13433137

Територія

за КОАТУУ

1210100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

20.59

Середня кількість працівників

41

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

49019 м. Днiпро вул Ударникiв буд 27

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

383.6

375.8

- первісна вартість

1011

980.7

1207.1

- знос

1012

( 597.1 )

( 831.3 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

383.6

375.8

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2104.6

2198.5

- у тому числі готова продукція

1103

1037.9

1174.0

Поточні біологічні активи

1110

0.5

0.5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

526.2

417.2

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

492.2

935.0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2522.6

2905.5

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

5646.1

6456.7

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

6029.7

6832.5

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

207.9

207.9

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

61.0

61.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

4981.2

5790.1

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

5250.1

6059.0

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

15.5

223.6

розрахунками з бюджетом

1620

640.7

462.2

у тому числі з податку на прибуток

1621

584.1

407.4

- зі страхування

1625

0

0.6

- з оплати праці

1630

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

123.4

87.1

Усього за розділом IІІ

1695

779.6

773.5

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

6029.7

6832.5

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

14078.4

13103.8

Інші операційні доходи

2120

312.0

385.4

Інші доходи

2240

729.7

418.2

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

15120.1

13907.4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 9896.7 )

( 7761.9 )

Інші операційні витрати

2180

( 2663.1 )

( 2540.0 )

Інші витрати

2270

( 283.7 )

( 180.9 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 12843.5 )

( 10482.8 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

2276.6

3424.6

Податок на прибуток

2300

( 409.8 )

( 616.4 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

1866.8

2808.2

 

Примітки до балансу

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за рiк склала 41 чоловiка з фондом оплати працi 2267,7 тис. гривень. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами i доповненнями, внесеними Законами України, та Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва". Вимiрювання та узагальнення господарських операцiй у бухгалтерському облiку та складання фiнансової звiтностi пiдприємство здiйснює в нацiональнiй валютi - гривнi. Облiк виробничих запасiв та покупних товарiв здiйснюється за цiною придбання. При списаннi запасiв на виробництво використовується метод середньозваженої собiвартостi. Аналiтичний облiк товарно-матерiальних цiнностей на складах здiйснюється у картках складського облiку в кiлькiсному вимiру, в бухгалтерiї - в кiлькiсно-умовному. Амортизацiя основних засобiв нараховується вiдповiдно до вимог податкового законодавства прямолiнiйним методом нарахування амортизацiї. Облiкова полiтика на пiдприємствi встановлена наказом №1 вiд 05.01.2016 "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку на 2016 рiк", протягом звiтного року облiкова полiтика не змiнювалась. Активи Роздiл I Необоротнi активи та їх знос (амортизацiя) Станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби пiдприємства становлять 1207,1 тис. грн., що вiдображено в рядку 1011 Балансу. Загальна сума накопиченої амортизацiї становить 831,3 тис. грн. (рядок 1012 Балансу). Роздiл II Оборотнi активи До виробничих запасiв включено вартiсть матерiалiв та запасiв 2198,5 тис. грн., що вiдображено в рядку 1100 Балансу, у тому числi готова продукцiя 1174,0тис. грн. Дебiторська заборгованiсть становить 1352,2 тис. грн., у тому числi: - заборгованiсть покупцiв за товари та послуги 417,2 тис. грн. (рядок 1125 Балансу); - iнша поточна дебiторська заборгованiсть 935,0 тис. грн. (рядок 1155 Балансу). Аналiтичний облiк розрахункiв з дебiторами ведеться вiдокремлено по кожному контрагенту вiдповiдно до чинного законодавства. Залишок грошових коштiв у нацiональнiй валютi (рядок 1165 Балансу) на 31.12.2016 на поточному рахунку становить 2905,5 тис. грн. Пасиви Роздiл I Власний капiтал В рядку 1400 вiдображено суму статутного капiталу 207,9 тис. грн., який подiлено на 700 простих iменних акцiй вартiстю 297 грн. кожна. В рядку 1415 вiдображено суму резервного капiталу 61,0 тис. грн., який створено за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства. Нерозподiлений прибуток на кiнець року становить 5790,1 тис. грн. (рядок 1420 Балансу), у тому числi прибуток поточного року 1866,8 тис. грн. Роздiл IV Поточнi зобов'язання Поточна кредиторська заборгованiсть становить 223,6 тис. грн. (рядок 1615 Балансу). Поточнi зобов'язання з бюджетом (рядок 1620 Балансу) становлять 462,2 тис. грн. Поточнi зобов'язання зi страхування (рядок 1630 Балансу) становлять 0,0 тис. грн. Простроченої заборгованостi з оплати працi пiдприємство не має. В рядку 1690 вiдображенi iншi поточнi зобов'язання в сумi 87,1 тис. грн., якi пiдлягають перерахуванню за призначенням у наступному мiсяцi. Аналiтичний облiк розрахункiв з кредиторами ведеться окремо по кожнiй органiзацiї, установi чи фiзичнiй особi на вiдповiдних балансових рахунках у вiдповiдностi до вимог Положень бухгалтерського облiку. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає.

Примітки до звіту про фінансові результати

Визначення фiнансового результату вiдбувається згiдно з чиним законодавством України. Фiнансовий резельтат за 2016 рiк становив 1866,8 тис грн чистого прибутку.Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2016 рiк становить 14078,4 тис. грн. без ПДВ (рядок 2000 Балансу). Iншi операцiйнi доходи (рядок 2120 Балансу) 312,0 тис. грн.Iншi доходи729,7 тис. грн Собiвартiсть реалiзованих робiт (рядок 2050 Балансу) склала 9896,7 тис. грн., Iншi операцiйнi витрати (рядок 2180 Балансу) складають 2663,1 тис. грн., Разом витрати пiдприємства за рiк становлять 12843,5 тис. грн. (рядок 2285 Балансу), у тому числi по елентам операцiйних витратi: - прямi матерiальнi витрати (вартiсть матерiалiв, комплектуючих та запасiв) - 5615,0 тис. грн.; - прямi витрати на оплату працi - 2267,7 тис. грн.; - амортизацiя виробничих основних засобiв та нематерiальних активiв, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарiв, виконанням робiт, наданням послуг - 226,4 тис. грн.; - iншi прямi витрати - внески на соцiальнi заходи 507,0 тис. грн. iншi операцiйнi витрати 1586 тис грн За 2016 рiк отримано прибуток у сумi 1866,8 тис. грн. (рядок 2350 Балансу). Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає.

 

 

 

 

Керівник

Матвiєнко С.А.

 

 

 

 

Головний бухгалтер

Шрамко О.М.

 

 

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Код за ЄДРПОУ

13433137

3. Місцезнаходження

49019, Днiпро, Ударникiв,27

4. Міжміський код, телефон та факс

0563703866 0563703866

5. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

reagent.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 14.04.2017 року (Протокол № 1 вiд 14.04.2017 року) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк; встановлено розмiр дивiдендiв, що пiдлягають сплатi – 210,0 тис. грн, що на одну акцiю становить 300,00 грн; визначено спосiб виплати дивiдендiв – грошовими коштами безпосередньо акцiонерам у строки та в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Наглядовою радою 18.04.2017 року (протокол № 2 вiд 18.04.2017 року) встановлено 15 травня 2017 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв за 2016 рiк. Строк виплати дивiдендiв визначити з 15 травня 2017 року по 14 вересня 2017 року. Визначити порядок виплати дивiдендiв акцiонерам – одноразово всiєю сумою в повному обсязi, згiдно перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв станом на 15.05.2017 року. Спосiб виплати дивiдендiв, визначений рiшенням Загальних зборiв – безпосередньо акцiонерам.
Виплату дивiдендiв здiйснювати за письмовою заявою акцiонера шляхом безготiвкового перерахування коштiв на вказаний акцiонером рахунок у банку. Витрати, якi виникають через необхiднiсть перерахування дивiдендiв ( сплата комiсiйних банку та iншi) проводяться за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру. Сума податкiв, якi згiдно дiючого законодавства повиннi бути утриманi при виплатi дивiдендiв, сплачуються за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру.
Дивiденди, не виплаченi акцiонеру внаслiдок вiдсутностi заяви акцiонера про виплату чи вiдсутностi коректних даних про рахунок акцiонера для перерахування дивiдендiв, виплачуються за додатковим письмовим запитом акцiонера. На суму невиплачених та неотриманих акцiонерами дивiдендiв проценти не нараховуються.
В порядку, встановленому статутом Товариства, направити повiдомлення кожному акцiонеру, який має право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Код за ЄДРПОУ

13433137

3. Місцезнаходження

49019, Днiпро, Ударникiв,27

4. Міжміський код, телефон та факс

0563703866 0563703866

5. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

reagent.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

14.04.2017 року Загальними зборами затвержено граничну ринкову вартiсть майна та послуг, що є предметом значного правочину,який генеральний директор Товариства може вчинити вiд iменi Товариства одноосiбно i без доручення протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення такими, що не перевищують 1708125-00 грн (один мiльйон сiмсот вiсiм тисяч сто двадцять п’ять грн 00 коп), що складає 25% ( двадцять п’ять ) вiдсоткiв вiд вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства станом за 2016 рiк.За даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства станом за 2016 рiк вартiсть активiв складає 6832500-00 грн.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 700 штук

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у загальних зборах - 688 штук, у вiдсотках вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй 98,285714%

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 688 штук

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 штук

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Код за ЄДРПОУ

13433137

3. Місцезнаходження

49019, Днiпро, вул. Ударникiв,27

4. Міжміський код, телефон та факс

0563703866 0563703866

5. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.reagent.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 14.04.2017 р прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:

-          припинити повноваження Генерального директора Товариства Матвiєнко Сергiй Анатолiйович ( паспорт МЕ 552961 вiд 25.11.2004 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України) Часткою, якою володiє в статутному капiталi 0,0% Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 07.09.2010 по даний момент.

-          обрано Генерального директора Матвiєнко Сергiй Анатолiйович ( паспорт МЕ 552961 вiд 25.11.2004 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України) Часткою, якою володiє в статутному капiтауi 0,0% Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду: з 07.09.2010р по теперiшнiй час ген. директор в ПрАТ «Реагент». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

-           припинення повноваження  у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревiзора Падалко Ганна Михайлiвна ( паспорт АЕ 359328 вiд 05.07.1996 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України). На посадi перебувала з 12.04.2013р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1429% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

-  обрано ревiзором Падалко Ганна Михайлiвна ( паспорт АЕ 359328 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1429%. Останнi пять рокiв працювала начальником вiддiлу маркетингу вет. препаратiв на ПрАТ РЕАГЕНТ, з 02 березня 2016 р. – пенсіонер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

Создание сайта IT-Проект